EĞİTİM VE TATBİKAT

Risk Fire Akademi olarak gerek Firmaların gerekse Akademik olarak verdiğimiz Eğitimler; Yangın Güvenlik Eğitimi, Yangın Eğitici Eğitimi, Yüksekte Eğitici Eğitimi, Yangın Güvenlik Risk ve Önlemlerinin tespiti eğitimi (Danışmanlık), Kapalı Alanlarda Çalışma ve Kurtarma Eğitimi, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi, Asansörden Kurtarma Eğitimi, Acil Durum Planları hazırlama ve uygulama eğitimi, Yangın Güvenlik Ekipmanlarının temini  ve Kullanımı Eğitimi, İple Erişim Eğitimleri IRATA (Level-I-II-III), Tehlikeli Kimyasal Eğitimi, Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrol ve Test Eğitimleri olmak üzere sektörde ihtiyaç duyulan konuları SERTİFİKALI olarak vermekteyiz.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İş sağlığı ve güvenliği genel itibari ile işyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını koruma altına almayı hedefleyen buna bağlı olarak da çalışma ortamındaki iş verimliliğini artırmaya yönelik yapılan uygulamalar, alınan önlemler ve incelemeler bütünüdür diyebiliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Gerekli Ortam Ölçümleri

İsg danışmanlığı çalışma ortamının, üretim ekipmanlarının sağlığa uygun hale getirilmesinin yanı sıra aynı zamanda çalışma veriminin artırılması amacı ile güvenli çalışma ortamını sağlamayı hedeflemektedir.Bu ortamın sağlanması için işyerinde belirli ölçümler yapılması gerekmektedir.Bunların bazıları kişisel maruziyet gürültü ölçümleri, kişisel maruziyet titreşim ölçümleri, kişisel maruziyet toz ölçümleri, çalışma ortamında toz ölçümleri, termal konfor ölçümleri, aydınlatma (ışık şiddeti) ölçümlerini sıralayabiliriz.Bu ölçümler sonucunda iş sağlığı ve güvenliği adına hem ideal çalışma ortamı oluşturulmuş olur hem de çalışanların bu olumsuz koşullardan etkilenmesinin önüne geçilmiş olur.

Bütün sektörlerde çalışanların psikolojik, fiziksel ve sosyolojik yönlerini olumlu etkilemesi ve üst seviyede tutmak amacı ile yapılan tüm uygulamalar yetkili kişiler (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işyeri hemşiresi vb.) tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

İsg Danışmanlığı Hizmeti Alırken Bunlara Dikkat Edin !

Günümüzde hızla gelişen sanayileşme ve teknoloji alanlarının hızla ilerlemesi çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği günümüzde oldukça önemli bir gereklilik haline gelmiştir.İsg danışmanlığının tamamen bilimsel kaynaklara dayanması osgb firmasını seçerken firmanın güvenilir olması ve yetkili uzmanlaşmış kadroya sahip olması dikkat etmeniz gereken hususlar arasında yer alır. İsg danışmanlığı hizmeti alırken firmanın kadrosuna, uzmanlığına ve yetki belgelerinin bulunmasına dikkat etmelisiniz.

ACİL DURUM KAT PLAN ÇİZİMLERİ

Konusunda Tecrübeli İş güvenliği uzmanlarımız iş yerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp, olması muhtemel acil durumları değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek, öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlıyoruz.

PERYODİK KONTROL VE MUAYENE

İşyerlerinin Uyması gereken ilgili Yönetmelikte

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Periyodik Kontrollere İlişkin Hususlar (3)

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi

MADDE 13 – (Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, EKİPNET üzerinden kayıt yaparak bilgilerini Bakanlığa bildirir.

(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.

(3) Yapılan inceleme sonucunda bildirim veya başvurularda bulunan bilgilerin doğru veya uygun olmadığı tespit edilen kişilerin kaydı on yıl süreyle askıya alınır, bu kişiler Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bu kişiler on yılın sonunda, bu madde kapsamında yeniden başvuru yapabilir.

(4) Bildirimlerde istenecek bilgi ve belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.

İş ekipmanlarının kayıt altına alınması

MADDE 13/A – (Ek:RG-18/2/2022-31754)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş ekipmanlarının kayıt altına alınarak takip edilebilmesine dair endüstriyel kimliklendirme zorunluluğu getirmeye, izleme ve takip, bildirim ve elektronik kayıt ile hangi ekipmanların kimliklendirileceğini belirlemeye yönelik usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim

MADDE 14 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-18/2/2022-31754)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında; periyodik kontrol yapacak muayene kuruluşlarına akreditasyon, kişilere yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye ve bu kişi ve kuruluşlara yönelik denetim yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Eğitim, temel eğitim ile sonrasında düzenlenecek ileri ve uygulamalı eğitimleri kapsar. Tüm eğitimlerin içerikleri, süresi, eğitici ve eğitim kurumlarında aranacak nitelikler, devam zorunluluğu, sınav ve başarı kriterleri gibi konulara yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Belirlenen şartlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişiler; periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi unvanını almaya hak kazanır.

(3) Birinci fıkra kapsamında kişilere getirilecek zorunluluklar iş ekipmanları esas alınarak Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.

Genel kurallar, denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 14/A – (Ek:RG-18/2/2022-31754)

(1) Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler ile akredite muayene kuruluşları;

a) Periyodik kontrolleri kriterlerine ve usulüne uygun gerçekleştirir.

b) Periyodik kontrol raporunu gerçeğe uygun düzenler.

c) Tekniğe uygun muayene ve/veya test yöntemleri kullanır.

ç) İş ekipmanına uygulanması gereken muayene ve/veya test işlemlerini fiilen gerçekleştirdiğini kayıt altına alarak raporu tanzim eder.

d) Periyodik kontrol esnasında yapılan muayene ve/veya testte tespit edilen her bir kusuru raporda ayrı ayrı belirtir.

(2) İş ekipmanının bakımını yapan kişiler, bakımını yaptığı ekipmanın periyodik kontrolünü gerçekleştiremez.

(3) 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan ortak sağlık ve güvenlik birimleri periyodik kontrol hizmeti veremez.

(4) Birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamında yer alan hükümlere aykırı hareket eden kişilerin yetkisi üç yıl süreyle askıya alınır. Yetkisi askıya alınan kişiler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Askı süresinin sonunda ilgili mevzuat hükümlerine göre yeniden başvuru yapılır. Muayene kuruluşları ile ilgili bu fıkralar kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik TÜRKAK’a bildirim yapılır.

(5) Yetkili olmayan kişilerce yapılmış periyodik kontroller geçersizdir. Bu kişiler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişilerin yetki başvuruları on yıl süreyle askıya alınır. Bu kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

(6) Bu maddede yer alan şartlar 6331 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci veya ikinci fıkrası kapsamında tespit edilir, uygunsuzluklar delilleriyle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından tespit edilen periyodik kontrollere ilişkin uygunsuzluklar da delilleriyle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uygunsuzluklara ilişkin bu madde kapsamında idari yaptırım uygular.

Periyodik kontrol rapor ve kriterlerini belirleme yetkisi

MADDE 14/B – (Ek:RG-18/2/2022-31754)(4)

(1) Bakanlık, iş ekipmanlarının periyodik kontrol raporları ve periyodik kontrol kriterleriyle ilgili asgari şartları belirleyen norm, belge ve tutanak hazırlamaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu norm, belge ve tutanaklar; ilgili tarafların da görüşü alınarak İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından hazırlanır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün onayı ile yayımlanır.

(2) Bakanlık, yayımlayacağı ekipmana özgü periyodik kontrol kriter dokümanlarında iş ekipmanlarının kusurlarını hafif ve ağır kusur olarak derecelendirir.

(3) Bakanlıkça periyodik kontrol rapor formatı ve kriterleri ilan edilen ekipmanların periyodik kontrolleri belirlenen kriterlere uygun yapılır, raporları belirlenen formata uygun olarak hazırlanır. Bakanlıkça periyodik kontrol rapor formatı ve kriterleri yayımlanmamış olan ekipmanlar için bu şart aranmaz.

DOKÜMAN HAZIRLAMA (ACİL DURUM PLAN/PKD HAZIRLAMA / YANGIN RİSK RAPORU

https://kayseriisg.meb.gov.tr/www/is-sagligi-ve-guvenligi-isg-dosyasi-dokumantasyon/icerik/9 adresinde bulunan dokümanların hazırlanması hizmeti verilmektedir.